Reload
{"id":156931,"created_at":"2020-07-24 05:10:08","updated_at":"2021-04-17 22:20:21","deleted_at":null,"published_at":"2020-07-24 05:10:08","original_id":null,"artist_id":19334,"title":"Shampeni: Gender Based Violence (Awareness)","slug":"shampeni-gender-based-violence-awareness","status":"published","description":null,"album_id":null,"streets":1,"source_type":"s3","source":"file","lyrics":"Chorus 1:\r\nKanti Kuyoze Kube Niniiiii\r\nUmame Khala Ngezenzo Zakho\r\nMayekuhlula M\u2019buyisele Ekhaya\r\nNgoba angeke ng\u2019vuuuume\r\nUk\u2019bezwa bekhala ngawe.\r\n\r\nVerse 1:\r\nNjengoba ng\u2019bhala lengoma \\ Njayam ngya fumer\r\nInfect am confused what happened to us maan\r\nTurn up the volume am talking to us men\r\nWhy we hit them \\ Why we rape them\r\nWhy we kill them \\ Which means pervert\r\nNgyaz not sonke but zifa ngamvunye la\r\nUngizwe kahle \\ am talking about women\r\nThey give birth to us \\ bese s\u2019yababulala\r\n\r\nThey give life to us\r\nNgabe syabakhuthaza Muyeka ahambe\r\nIf you see love faded Its her decision to decide who she love\r\nInhliziyo kay\u2019phakelwa kanti khona ney\u2019lingo\r\nMasoja ami \\ ng\u2019cela s\u2019phosi quphe moyeni\r\nSisho sonke \\ mas\u2019hlonipheni imbokodo\r\nOsisi bethu \\ mabengavikelwa ithina bazovikelwa ubani\r\n\r\n\r\n \r\nChorus 2:\r\nKanti Kuyoze Kube Niniiiii\r\nUmame Khala Ngezenzo Zakho\r\nMayekuhlula M\u2019buyisele Ekhaya\r\nNgoba angeke ng\u2019vuuuume\r\nUk\u2019bezwa bekhala ngawe.\r\n\r\nVerse 2:\r\nNgyabingelela y\u2019mbokodo \\ zimbali zomhlaba\r\nZinzala bantu \\ ngaphandle kwenu asiy\u2019lutho Inina nje\r\nInina k\u2019phele n\u2019thanda thina Nina ningas\u2019fela kodwa thina\r\nS\u2019yan\u2019bulala s\u2019yaqhubeka sin\u2019zwisu b\u2019hlungu.\r\n\r\nNgisho sen\u2019khala\\ okub\u2019hlung ukuthi \\ nizobikela bani\r\nNgabe n\u2019bikela thina but ithina benzi \\ bokubi\r\nK\u2019nina Its high time I say NO to GBV\r\nNgyabathanda phela mina ngzobavikele kasi\r\nIf it means ithuna so be it magazi \\ enough is enough\r\nLet us put a STOP in women abuse \\ my brother play your part\r\nRemember one thing \\ one man can change the world\r\nBosisi ngyan\u2019thanda mina\r\nngthanda men\u2019jabule mina ang\u2019thandi men\u2019khala\r\ncome to me lets pray\r\n\r\nChorus 3:\r\nKanti Kuyoze Kube Niniiiii\r\nUmame Khala Ngezenzo Zakho\r\nMayekuhlula M\u2019buyisele Ekhaya\r\nNgoba angeke ng\u2019vuuuume\r\nUk\u2019bezwa bekhala ngawe.","download_count":54,"play_count":1,"restrict_download":0,"generated_thumbnail":null,"flag_count":0,"download_count_24":1,"download_count_24_at":"2021-04-17","reupload_sent":0,"thumb_path":"https:\/\/s3.eu-central-1.amazonaws.com\/sol-assets\/uploads\/public\/5f1\/a50\/b22\/thumb_473064_300_300_0_0_crop.jpg","status_reason":"published","status_reason_alt":null,"tags":[]}

Song Lyrics:

Chorus 1: Kanti Kuyoze Kube Niniiiii Umame Khala Ngezenzo Zakho Mayekuhlula M’buyisele Ekhaya Ngoba angeke ng’vuuuume Uk’bezwa bekhala ngawe. Verse 1: Njengoba ng’bhala lengoma \ Njayam ngya fumer Infect am confused what happened to us maan Turn up the volume am talking to us men Why we hit them \ Why we rape them Why we kill them \ Which means pervert Ngyaz not sonke but zifa ngamvunye la Ungizwe kahle \ am talking about women They give birth to us \ bese s’yababulala They give life to us Ngabe syabakhuthaza Muyeka ahambe If you see love faded Its her decision to decide who she love Inhliziyo kay’phakelwa kanti khona ney’lingo Masoja ami \ ng’cela s’phosi quphe moyeni Sisho sonke \ mas’hlonipheni imbokodo Osisi bethu \ mabengavikelwa ithina bazovikelwa ubani Chorus 2: Kanti Kuyoze Kube Niniiiii Umame Khala Ngezenzo Zakho Mayekuhlula M’buyisele Ekhaya Ngoba angeke ng’vuuuume Uk’bezwa bekhala ngawe. Verse 2: Ngyabingelela y’mbokodo \ zimbali zomhlaba Zinzala bantu \ ngaphandle kwenu asiy’lutho Inina nje Inina k’phele n’thanda thina Nina ningas’fela kodwa thina S’yan’bulala s’yaqhubeka sin’zwisu b’hlungu. Ngisho sen’khala\ okub’hlung ukuthi \ nizobikela bani Ngabe n’bikela thina but ithina benzi \ bokubi K’nina Its high time I say NO to GBV Ngyabathanda phela mina ngzobavikele kasi If it means ithuna so be it magazi \ enough is enough Let us put a STOP in women abuse \ my brother play your part Remember one thing \ one man can change the world Bosisi ngyan’thanda mina ngthanda men’jabule mina ang’thandi men’khala come to me lets pray Chorus 3: Kanti Kuyoze Kube Niniiiii Umame Khala Ngezenzo Zakho Mayekuhlula M’buyisele Ekhaya Ngoba angeke ng’vuuuume Uk’bezwa bekhala ngawe.

Subscribe to get the hottest exclusive music and content straight to your inbox!

Register for Slikour On Life
Sign in for Slikour On Life